Portal
Program Rządowy "Wyprawka szkolna"
18.06.2019

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2019/2020

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub klasy I liceum sztuk plastycznych, klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych.

Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych. osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia. 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Do wniosku nalezy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków ustala Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT