Program Rządowy "Wyprawka szkolna"

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 

Pomoc jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203,  z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do: branżowej szkoły I stopnia,  branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego   czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas  VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I-IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.
 

Wniosek mogą złożyć opiekunowie ucznia, pełnoletni uczeń, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków ustala Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.