Dowozy uczniów - zmiana od 1 stycznia 2023 r.

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.

Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych przysługuje rodzicom, którzy we własnym zakresie zapewniają dowożenie i opiekę:

 1. do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka – w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – objętych kształceniem specjalnym,
 2. do najbliższej szkoły podstawowej – w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,
 3. do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia
 4. do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 • 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zwrotu kosztów przewozu dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, a Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, zawartą na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi wzór:

( a-b ) x c

 gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu:

      dla pojazdu o pojemności skokowej do 900 cm³ - 0,5214 zł,

      dla pojazdu o pojemności skokowej powyżej 900 cm³ - 0,8358 zł

Kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka wraz z opiekunem.
 2. Aktualne zaświadczenie ze szkoły/przedszkola/ośrodka poświadczające, że dziecko jest jej/jego uczniem/wychowankiem.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/ucznia.
 4. Kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Dokument przedstawiający średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
ul. Krzywoustego 7a

89-100 Nakło nad Notecią

PODSTAWA PRAWNA

art  32, art. 39 art. 39 a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 655, poz. 1079, poz 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730, i poz. 2089).